De jaarrekening van de PgC over het jaar 2016 is gecontroleerd door de controlecommissie, beoordeeld en vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters en vervolgens vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad (AK).

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 68.975. Het begrote resultaat bedroeg € 29.997. Met uitzondering van de wijken Schollevaar en Schenkel realiseerden alle wijken in 2016 een positief resultaat. Door het positieve resultaat steeg het PgC vermogen van € 1.308.337 naar € 1.377.312 ultimo 2016.

De PgC-fondsen, bestaande uit het verjaardagsfonds, restauratiefonds Dorpskerk, renovatiefondsen en overige fondsen, in totaal € 359.081, vormen een extra buffer, waaruit, indien nodig, middelen voor de begroting kunnen worden vrijgemaakt. De financiële positie van de PgC is hiermee onverminderd sterk. De liquide middelen (spaar- en bankrekeningen) in totaal € 2.282.501 stellen de PgC ruimschoots in staat aan de korte-termijn betalingsverplichtingen te voldoen.

De voornaamste oorzaken van het hogere 2016 resultaat zijn de lagere uitgaven voor personele kosten als gevolg van de bestaande vacature voor een predikant in de Dorpskerk, de vacature voor een kerkelijk werker in de Oosterkerk en lagere afschrijvingskosten.

In KerkNieuws is een actuele staat van baten en lasten opgenomen.