Een onderwerp dat momenteel volop in de schijnwerpers staat betreft de privacy wetgeving. Vanaf 25 mei jl. moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan deze nieuwe wetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming; ook kerkgenootschappen vallen hieronder. Alhoewel de overheid en tal van organisaties hier nog niet klaar voor lijken, is het wel goed om deze privacy wetgeving nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

De waarborging van privacy is van belang, juist ook in de kerk waar we mensen soms op hun kwetsbaarst zien. Met de komst van internet beschikt de kerk over nog meer mogelijkheden om (potentiële) leden te bereiken. Tegelijkertijd komen er ook vragen van gemeenteleden hoe er wordt omgegaan met de gegevens die de kerk van haar leden heeft. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige setting te creëren en ervoor te zorgen dat vertrouwelijk wordt omgegaan met gevoelige gegevens van gemeenteleden. De nieuwe privacywetgeving stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonsgegevens die ons ter beschikking staan, welke belangenafwegingen er in dit kader worden gemaakt en hoe dit wordt gecommuniceerd.

Voor nu is het belangrijk dat in de wijkgemeenten een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht ten aanzien van het privacy beleid. Iedere wijk hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Vanuit het landelijk dienstencentrum is een ‘model privacyverklaring’ beschikbaar gesteld. De AK heeft zich als taak gesteld om hier invulling aan te geven en richtlijnen voor de wijken te formuleren.

Alhoewel we de deadline van 25 mei jl. niet hebben gehaald hopen we als PgC binnen een redelijke termijn ‘privacy-proof’ te zijn.