Waarom een nieuwe website?

Na de vereniging van de voorheen Hervormde Gemeente te Capelle aan den IJssel en de Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel in de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel op 31 januari 2015, is door de Algemene Kerkenraad en alle wijkkerkenraden uitgesproken, dat de bereikte vereniging geen eindpunt, maar STARTPUNT moet zijn. STARTPUNT om, met respect voor elkaars identiteit, te streven naar verdergaande samenwerking tussen de wijken. Dus: (nog meer) naar elkaar luisteren, van elkaar leren en in dienst van de gemeente en mensen daarbuiten: VERBINDEN, COMMUNICEREN.

Hoe kan een betere en toegankelijke communicatie en informatie worden bereikt?

Hoewel dat op verschillende manieren kan, helpt het om een alomvattend communicatieplan voor de PgC, per wijk en tussen wij-ken overeen te komen. Als onderdeel van een communicatieplan kunnen verschillende middelen worden ingezet en waar mogelijk op elkaar afgestemd. Voorbeelden zijn de nu nieuwe PgC, maar ook de wijkwebsites; Facebook, Instagram, Twitter, papieren communicatie zoals KerkNieuws en weeknieuwsbrieven, (bovenwijkse) bijeenkomsten, gezamenlijke activiteiten enzovoort. Een groot aantal hiervan bestaat in en tussen wijken. Overigens: de beste communicatie is uiteraard het nemen van initiatieven door gemeenteleden zelf, ook buiten ieder plan om. In dit kader is door de Algemene Kerkenraad prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een nieuwe PgC website.

Voor wie is de PgC website bedoeld?

De PgC website beoogt informatie te verschaffen over de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel en de 6 wijkgemeenten, aan PgC gemeenteleden en geïnteresseerden.

Wat is het doel van de nieuwe PgC website?

Het doel is: actuele informatie verschaffen over de PgC en (deels) wijk-activiteiten en een toegang (portaal) te vormen tot de bestaande wijk websites. De websites van de wijkgemeenten blijven de (uitgebreide) informatie voor hun eigen wijkgemeente leveren.

En hoe zit het dan met KerkNieuws (KN), dat is toch het officiële orgaan van de PgC?

Dat verandert niet door de komst van de PgC website. Er zijn afspraken gemaakt tussen de redactie van KN en de PgC website. Uiteindelijk zal de Algemene Kerkenraad de richtlijn voor de samenwerking, in samenspraak met de wijken, in de nabije toekomst vaststellen.

Hoe ziet die nieuwe PgC website eruit?

De PgC website is een aanvulling op de websites van de wijkgemeenten; de inhoud moet levend en de presentatie aansprekend zijn. In de website is informatie opgenomen over actuele PKN en PgC zaken, kerkdiensten; een aantal wijk – overstijgende activiteiten, een korte beschrijving van iedere wijkgemeente met een link naar de website van een wijkgemeente. Ook is er een toelichting op de PgC organisatie met korte beschrijvingen van de Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Belangrijk in deze pagina is ook de ANBI informatie, waarnaar kan worden verwezen als U vragen krijgt over de fiscale aftrekbaarheid van uw financiële bijdragen.

Is dit nu alles?

Nee, de PgC website is niet ‘af’, maar is bedoeld als een levend middel dat steeds naar behoefte kan worden aangepast om doelgericht en actueel te blijven in het verschaffen van informatie. Hebt U ideeën of suggesties, laat U dat dan weten, zie hiervoor de pagina contact. Met ingang van 2 juli 2018 is de nieuwe PgC website online gegaan.