De kerk is niet alleen een plaats van geestelijk actief zijn, maar ook een plaats van onderlinge contacten en gezelligheid. Dat betekent ook dat we ernaar streven dat iedereen (kinderen, jongeren én volwassenen) zich bij ons veilig en thuis voelt. We zijn door de Heere aan elkaar gegeven in de gemeente en dat geeft ons op alle terreinen een grote verantwoordelijkheid naar elkaar! Van iedereen in de gemeente verwachten we dat hij/zij zich laat leiden door het liefdesgebod dat de Heere Jezus ons zelf heeft gegeven: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’.

We lezen in de media steeds vaker van grensoverschrijdend gedrag, helaas ook in de kerk. Dat is aanleiding geweest voor de kerkenraad zich hierop te bezinnen. Eén van de uitkomsten daarvan is het aanstellen van twee vertrouwenspersonen. De kerkenraad heeft de voorkeur uitgesproken dat dit twee niet-kerkenraadsleden betreft. Inmiddels zijn Liesbeth Hofman-van Buren en Tiemen Schouten bereid gevonden deze functie op zich te nemen.