Lukas 7: 19: En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”

Het ‘vol verwachting klopt ons hart’ vanwege Sinterklaas is verstomd. We vorderen al in de adventstijd: de tijd van op een andere manier verwachtingsvol uitzien! In de Bijbel was het Johannes de Doper die de Messias verwachtte èn verkondigde. Hij predikte bewogen en bevlogen dat het Koninkrijk van God een nieuwe fase inging met de komst van de Messias.

In Lukas 7 zit Johannes de Doper verward in de gevangenis. Hij ontvangt berichten over wat Jezus doet, maar hij kan God niet begrijpen. Hij doet dat echter niet, zoals velen in onze tijd, door te zeggen: “Ik begrijp het niet, dus ik geloof het niet”. Nee, Johannes gaat met zijn vragen naar Jezus zelf! Als je dat doet, toon je dat je geloof in zwaar weer verkeert, maar nog geen schipbreuk lijdt! Zoals David in de Psalmen liet zien dat hij zich in wanhopige en onbegrijpelijke situaties niet van God afkeert als hij God niet hoort of verstaat, maar juist naar God toegaat met zijn vragen, verdriet en wanhoop. Zo gaat ook Johannes met Jezus in gesprek om antwoorden te vinden, zijn geloof weer op koers te krijgen, om op weg te kunnen gaan naar en met het oog op Gods Koninkrijk.

Op de vraag van Johannes de Doper of Jezus degene is die men verwachtte, reageert Jezus niet met (ant)woorden. Die woorden wist Johannes wel. Sterker nog: die had hij zelf verkondigd! Jezus antwoordt Johannes door te wijzen op de daden die daar bij horen, die het God-zijn van Jezus zichtbaar maken. Jezus citeert de profeet Jesaja die eeuwen eerder verkondigde wat de Messias zou bewerkstelligen: blinden zien, lammen lopen, doven horen en armen ontvangen de boodschap! Jesaja’s woorden waren tot leven gekomen, nota bene door Johannes zelf! Johannes had Jezus gedoopt en wist dat hij eigenlijk zelf door Jezus gedoopt zou moeten worden. Jezus was zoveel meer dan hijzelf. Maar … Johannes twijfelt. Hij had tòch andere verwachtingen van de Messias. Jezus was niet de Messias die Israël zou bevrijden van de Romeinen. Hij was niet degene die overging tot het oordeel dat was voorzegd. Johannes verwachtte als Messias een Rechter, maar Jezus kwam als Redder voor de mensheid.

Johannes de Doper moest zijn verwachtingen flink bijstellen! Jezus sluit af met woorden die fel klinken (Lukas 7: 23): “Zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” Het klinkt als een vermaning, maar ik denk dat het meer een waarschuwing is: je bent zalig, gelukkig in God, als je je niet stoort aan Wie Jezus is. Als je dat wel doet, dan maak je jezelf hier en nu al ongelukkig. Dan word je onrustig, onzeker, dan ervaar je de aanvechting van de duivel in je hart.

De vraag waar het in de tekst om draait, is: wat verwachten wij van God? Als dat afwijkt van hoe wij God zien, dan ontstaat vertwijfeling. Hoe overtuigd kunnen we zijn van ons eigen Godsbeeld en hoe makkelijk zijn wij aan het twijfelen te krijgen?! Jezus geeft Johannes een indirect antwoord: hem wordt bericht wat ze zien. Johannes wordt gemaand zelf na te denken. Twijfel is niet onschuldig. Twijfel verstoort onze verhouding tot Christus. Als je Jezus, zoals Hij is verschenen, niet kunt rijmen met de Messias die je verwacht, dan zit je voor je het weet verward in je eigen web. Dat was een probleem bij de Joden destijds en vandaag nog bij veel mensen. Dan ga je je onrustig, ongelukkig, zoekend voelen en dwaal je steeds verder af van God.

Hoe gaan wij om met onze verwachting van God als die niet in ons denkbeeld, ons straatje past? Als God niet voldoet aan ònze verwachtingen? Nemen we aanstoot aan Jezus en veranderen wij ons geloof in Hem? Veranderen wij Jezus door maar op een deel van Zijn woorden te letten en pikken we alleen dat er uit waar we wat mee kunnen? Òf veranderen wij onze eigen verwachtingen? Durven we zo eerlijk en dapper te zijn dat we (in)zien dat we het zelf bij het verkeerde eind hebben en onze gedachten moeten herordenen?

Wat verwachten wij van God? Ik hoop dat u deze adventstijd gebruikt om uw verwachtingen over Wie God / Jezus is te toetsen en waar nodig bij te stellen. Dat doe je niet door te genieten van de geromantiseerde glitter en glamour die ons de komende weken te wachten staat, maar door actief te (onder)zoeken wat, hoe en wie Jezus is en in Hem ons beeld van God te laten bepalen. Deze opdracht is het minste wat God van òns mag verwachten, toch? Een zinvolle en gezegende Adventstijd toegewenst!

Peter Versloot
Geestelijk Verzorger De Vijverhof