De laatste tijd is er nogal eens sprake van fake-nieuws. In landen als Pakistan word je als christen soms via internet vals van godslastering beschuldigd en er ontstaat dan vaak zodanige onrust dat je je leven niet meer zeker bent. Of er wordt in een ander land zomaar wat beweert over de motieven van een politicus en je rol is zomaar uitgespeeld. Via met name via Twitter worden soms de meest grove beledigingen verspreid. Je zou er maar slachtoffer van zijn. In onze wereld lijkt het soms wel: ‘Ik beledig, dus ik ben.’

Zal dat in 2019 beter gaan? Ik weet het niet. Maar laten we er a.u.b. voor waken om op grond van geruchten anderen zomaar te veroordelen. Dat geldt in je directe omgeving maar ook breder. Er is een tegenbeweging nodig. Tegenover het mopperen en beledigen kiezen voor bidden en goed doen! Opkomen voor eerlijke communicatie waarbij mensen recht wordt gedaan. Hart en dus ook gebed hebben voor de ander. Hoe verschillend of anders die ander ook is.

De apostel Paulus schrijft over dit zo nodige meeleven in 1 Timotheüs 2:1-5. Dat begint met de woorden: ‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.’ Naast het ‘praktische’ doen is er blijkbaar iets wat eraan voorafgaat, en wel: bidden! En dat is zeker geen gemakkelijke volgorde. Van binnenuit kun je een ‘doener’ zijn, die al daadwerkelijk bijspringt, voordat je hebt nagedacht, voordat je hebt ….. gebeden. Aan de andere kant kun je zo gemakzuchtig zijn, dat je met ‘even’ bidden volstaat en het je verder niets doet en je dus ook niets doet. Het is echter bidden èn omzien! Handen vouwen èn uit de mouwen. Maar met Paulus moeten we wel zeggen: ‘allereerst’ bidden…

Waarom? Omdat we geloven dat God naar mensen omziet. Ja, dat Hij in concrete situaties vergeving, kracht en nabijheid schenkt. Bidden is God aanroepen waar wij machteloos staan (smekingen). Bidden is mensen op het hart dragen en bij God brengen (voorbeden). Bidden is danken voor alles wat Hij geeft (dankgebeden).

Toegegeven: Bidden is niet gemakkelijk. De hemel kan voor je gevoel gesloten zijn. En toch! God laat geen bidder staan. Iemand zei eens: “Als de hemel van koper is, dan is op aarde alles lood om oud ijzer!” Hartelijk (met je hart) meeleven betekent ook dat je om wijsheid en inzicht vraagt, juist ook voor hen die op verantwoordelijke posten staan! Paulus roept dan ook op om te bidden ‘voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.’ En zo voegt hij er ook nog aan toe: ‘Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.’

Dat is dus het grote doel: dat er rust en ruimte zal zijn in de samenleving zodat ons eigen leven zich kan richten op God en op de anderen. Ja, zodat ook anderen gaan zien wie God is en Christus als Middelaar en Redder leren kennen. Daar verlangt God naar.

Laten we daarom bidden dat 2019 een jaar van meeleven zal zijn, een jaar waarin er in onze roerige wereld ruimte en rust zal zijn om God en elkaar te dienen. Als leidraad voor het nieuwe jaar geef ik een gebed van Alfred C. Bronswijk door.

 

Heer, geef mij een hart…
sterk genoeg om zorgen te kunnen dragen,
groot genoeg om kleinzieligheid te weerstaan,
open genoeg om niemand buiten te sluiten,
zacht genoeg om pijn aan te voelen,
moedig genoeg om onrecht te bestrijden,
waarachtig genoeg om leugens te doorzien,
hard genoeg om geweld te keren, 
vreedzaam genoeg om twist te beslechten,
nederig genoeg om de minste te willen zijn,
bescheiden genoeg om trots te vermijden,
optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen,
doortastend genoeg om de tijd te gebruiken,
begrijpend genoeg om anderen te leiden,
blij genoeg om vreugde te schenken,
gelovig genoeg om Uw navolger te zijn.
Heer, geef mij een hart,
zo bid ik U in Jezus’ Naam.
Amen.

ds. Nees Cluistra