ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking. In het kort nog even waar deze drie gebieden zich op richten. Zending: de opdracht om het evangelie te verspreiden onder de mensen Op verzoek kunnen buitenlandse kerken die onvoldoende middelen hebben voor hun werk ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk. Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen.

Werelddiaconaat is een antwoord van de kerken op de nood in de wereld. Door natuurrampen en oorlogen worden mensen dakloos of lijden honger. ZWO steunt onze partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken door bij te dragen in de kosten voor voedsel en medische hulp.

Ontwikkelingssamenwerking is werken aan blijvende verbeteringen en duurzame oplossingen. De term ontwikkelingssamenwerking heeft een brede betekenis. Ontwikkelingshulp (het overdragen van kennis en productiemiddelen) is daarvan maar een onderdeel. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om ondersteuning ter plaatse, op verzoek van de daar aanwezige autoriteiten, zodat de betrokken mensen later zich zelf kunnen redden.

Elk jaar worden er vanuit de ZWO commissie acties gehouden met als doel aandacht te vragen voor deze thema’s en gemeenteleden daarbij actief te betrekken. Voorbeelden zijn de Paasgroetenactie aan gevangen in binnen- en buitenland, het verkopen van de Zendingskalender, de inzameling van gedragen kleding voor Sam’s kledingactie voor projecten van Mensen in Nood van Cordaid en natuurlijk de projecten van Kerk in Actie. Verder wordt er met dankdag een voedselinzameling georganiseerd voor Voedselbank of andere organisaties die dit kunnen gebruiken. Projecten Kerk in Actie De ZWO commissie werkt nauw samen met Kerk in Actie. Deze steunt wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties. Samen bieden zij hoop en laten mensen tot hun recht komen. Ongeacht hun geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit.

Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden. Elk van de drie kerken heeft voor 2019 één of meerdere projecten gekozen en geeft deze projecten in de eigen gemeente aandacht tijdens kerkdiensten en bij bijzondere gelegenheden. D.m.v. acties (zoals b.v. collectes en een verzoek om een bijdrage rond de VVB actie of de solidariteitsactie) worden de gelden die nodig zijn voor deze projecten, bijeen gebracht.

Dit jaar worden de volgende projecten ondersteund:

De Oosterkerk:

  • klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh. Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Perioden met extreme regenval bedreigen de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! Het kooktoestel wordt lokaal gemaakt en inclusief materiaal, begeleiding en het opzetten van een organisatie voor het verkopen van (een deel van) de Biochar kost zo’n toestel 35 euro. Onze doelstelling is geld bijeen te brengen om er minstens 100 van te kunnen bekostigen.

De Hoeksteen:

  • Voedselzekerheid in Raishahi en Haluaghat – Bangladesh. Veel gezinnen in Bangladesh verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen kopen en proberen te overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag. Een kilo goedkope rijst kost ongeveer Taka 40,- (ong. € 0,40). Door de stijgende voedselprijzen raken ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, onderwijs en gezondheid.Kerk in Actie steunt daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen. World Vison Daarnaast ondersteunt De Hoeksteen sinds 2018 ook een kind via World Vison. Dat is het adoptiekindje Valencia Oktavia Jhonny ondersteunen. Ze is 4 jaar en woont in Indonesië. Dankzij deze financiële adoptie krijgt zij onderwijs en gezondheidszorg; daardoor is er voor haar en de andere gezinsleden een betere toekomst. Deze adoptie kost € 360,- per jaar. Valencia woont in Sambas op het eiland Kalimantan. Er is veel armoede in dit gebied, waardoor vooral kinderen erg kwetsbaar zijn. Door een gebrek aan mogelijkheden is het leven hier zwaar en hebben kinderen nauwelijks toekomstperspectief. World Vision wil samen met de bevolking van Sambas verandering teweegbrengen. Meer en beter onderwijs. Nu maken kinderen vaak de school niet af omdat ze mee moeten werken op het land. WV zorgt dat ouders, dorpsleiders en kinderen weten dat onderwijs belangrijk is voor hun toekomst. Daardoor halen meer kinderen een diploma Goede gezondheidszorg voor iedereen. Er worden trainingen gegeven aan moeders en gezondheidswerkers op het gebied van groei en ontwikkeling van jonge kinderen. Verbeteren van landbouwtechnieken. WV zorgt voor trainingen en goede zaden zodat de productie wordt verhoogd Betere economische ontwikkeling. WV laat boeren samenwerken in coöperaties.

De Schenkelkerk:

  • Nieuwe kansen voor kansarme kinderen in Pretoria- Zuid- Afrika. Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. Nederlandse emigranten startten hier ooit de Nederlandse Gereformeerde Gemeente van Pretoria op. In 1992 richtte de kerk in Pretoria de organisatie PEN (Participate, Empower, Navigate) op om hulp te verlenen aan kansarme mensen in Pretoria: kinderen, daklozen, vluchtelingen, sekswerkers, kwetsbare mensen en ouderen. Inmiddels bestaat PEN uit 150 betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers. De organisatie wil de kansarmen van de stad te ondersteunen, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Participate: ze bouwen eerst een relatie op met de kinderen. Empower: ze stimuleren kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te laten en herstellen hun zelfvertrouwen. Navigate: ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan.

Activiteiten:

Bijbel- en vakantieclubs
Vakantiekampen
Huiswerkbegeleiding en studiekampen
Bijbellessen

Zoals u kunt zien, ondersteunt de ZWO-commissie veel projecten. We kunnen dit doen door uw bijdragen en daar zijn we u dankbaar voor en we hopen dat we op deze manier nog lang door kunnen gaan en zo een bijdrage leveren aan de wereld dichtbij en veraf!

Voor actuele informatie over de ZWO projecten gaat u naar: www.zwocapelle.nl of naar de websites van de deelnemende kerken.