Dit seizoen staan de vergaderingen  van de Algemene Kerkenraad regelmatig in het teken van de toekomst van de Protestantse gemeente in Capelle aan den IJssel. Dit gesprek is in 2017 al voorzichtig op de agenda gekomen, maar steeds meer dringt de vraag zich op hoe we invulling geven aan het toekomstperspectief van onze Protestantse gemeente met de toenemende vergrijzing, de teruglopende ledenaantallen en een afname van de vaste vrijwillige bijdragen.

Welke zorgen ervaren we, maar wellicht meer nog: welke kansen en mogelijkheden hebben de wijkgemeenten afzonderlijk of gezamenlijk voor hun toekomstig kerkzijn? In de vergadering van de Algemene kerkenraad is een toelichting gegeven op de AK SPECIAL, de ingelaste ambtsdragersvergadering van donderdag 9 mei a.s.

Deze vergadering biedt bij uitstek de mogelijkheid om de ambtsdragers van de wijken toe te rusten en te informeren, en het gesprek op gang te brengen rond cruciale onderwerpen. Daarnaast is het goed om -wat we misschien veel te weinig doen- bewust kennis te maken met elkaars geloofsidentiteit. Waarin weten we ons als wijken met elkaar verbonden en waarin houden we vast aan onze eigen identiteit?

Uiteindelijk doel is dat iedere wijk zichzelf kan bezinnen op de keuzes die het meest dienend zijn aan haar toekomstig kerkzijn, passend binnen de kaders van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Alle ambtsdragers worden van harte uitgenodigd om op 9 mei a.s. aanwezig te zijn!

Themater

Gedurende langere tijd tonen leden van het moderamen van de AK belangstelling voor Themater, een stichting die jaarlijks een drietal avonden verzorgt over wat de Capellenaar bezighoudt. Mogelijk heeft u al wel eens zo’n avond in het Isalatheater bijgewoond; het is beslist de moeite waard. Regelmatig betreft het onderwerpen
waar de kerk zich ook actief verbonden mee weet. Zo heeft de komende Themater avond van 22 mei a.s. als thema ‘Armoede’.

De stichting kent een Adviesraad, die feedback geeft op de avonden, adviseert bij het zoeken naar actuele thema’s, en die meedenkt in een vernieuwd format. We zijn blij dat ds. Ruben Schep, op verzoek van het bestuur, zitting zal nemen in de Adviesraad; een prachtige mogelijkheid voor missionaire presentie.

Voorstel vernieuwingen KerkNieuws

Tot slot is er in de vergadering gesproken over vernieuwingen rond het kerkblad KerkNieuws. Er ligt een voorstel dat in de komende tijd in samenwerking met o.a. de algemeen redacteur verder uitgewerkt zal worden. Op termijn zal ik u hier verder over informeren.