Aan alle kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers van de Classis Zuid-Holland Zuid

Broeders en zusters,

Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug
te dringen verder verscherpt. Dat heeft ook grote gevolgen voor het kerkelijke leven in onze
classis. De belangrijkste zaken op een rij:

Aantal aanwezigen in de kerkdienst

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020
uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met mensen die
noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn om de onlineviering te realiseren. Houd minimaal
anderhalve meter afstand.

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn
toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden.
Als classis onderstrepen wij evenwel het advies van de landelijke kerk. Wij vragen u
verstandig met dit voorschrift om te gaan en niet de grenzen op te zoeken.
Laten we als kerk ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen.

Uitvaarten en trouwdiensten

Uitvaarten en trouwdiensten vallen ook onder de uitzonderingsregeling voor religieuze
bijeenkomsten. Er mogen hierbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en er moet
minimaal anderhalve meter afstand worden betracht, ook bij zitplaatsen. Fysiek contact is
niet toegestaan. Op de website van onze kerk staat hierover meer te lezen.

Openstelling van kerkgebouwen

In de afgelopen dagen openden sommige kerken hun deuren, voor een gebed, een gesprekje
of het branden van een kaars. Hiervoor gelden dezelfde strenge richtlijnen als die hierboven
beschreven zijn.

Bezoekwerk

De overheid adviseert mensen zoveel mogelijk thuis te blijven. Pastoraal bezoekwerk is
toegestaan, behalve als u kucht, hoest en/of verkouden bent. Goed voorstelbaar is om
voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Zie voor andere
invullingen van het pastoraat de websites van de Protestantse Kerk.

Pastoraat aan en uitvaarten van coronapatiënten

Bij patiënten die ziek zijn van het coronavirus moeten strenge veiligheidsmaatregelen
worden betracht. Laat u adviseren door de doktoren en verpleegkundigen van een
coronapatiënt en door de GGD.

De uitvaartbranche heeft richtlijnen geformuleerd wanneer het om een uitvaart gaat.

Cruciale beroepen

Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie ‘cruciale beroepen’. In Utrecht
kan een ‘verklaring predikantschap’ cq. ‘verklaring kerkelijk werker’ worden aangevraagd.
Dit geldt ook voor pioniers die het werk van een predikant doen. Zo’n verklaring kan nodig
zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking
te komen voor kinderopvang die beschikbaar blijft voor ouders die in cruciale beroepen
werken. NB vraag deze verklaring pas aan wanneer er noodzaak voor bestaat . Dit kan via
mevr. Els Megchelsen e.megchelsen@protestantsekerk.nl

Viering Heilig Avondmaal

Diverse gemeenten hebben vragen over de mogelijkheid het Heilig Avondmaal te vieren in
met name de Stille Week en de Paasnacht. Vanuit het moderamen van de Generale Synode
wordt hierover nagedacht en komen er binnenkort adviezen.

Kerkdiensten, vieringen en inspiratie online

Veel gemeenten zenden inmiddels kerkdiensten online uit. De belangrijkste platforms zijn
kerkdienstgemist, kerkomroep, de eigen website van een gemeente en YouTube. Sommige
regionale omroepen die via de kabel en internet te ontvangen zijn, zenden een kerkdienst of
viering uit op zondagmorgen. RTV Rijnmond (ook te zien via de kabel en internet) was daar
afgelopen zondag een mooi voorbeeld van. De EO zendt op zondagmorgen vanuit de kapel
van het Dienstencentrum in Utrecht een viering uit met de scriba van onze kerk om 09.20
uur op NPO2.

Over de mogelijkheden om toch een collecte te houden zie onder andere:

Contact houden en vergaderen

Velen ontdekken nu de mogelijkheden van beeldbellen en digitaal vergaderen. Dat kan via
allerlei gebruiksvriendelijke programma’s zoals Skype, Meet, Zoom, Hangouts. Het biedt de
mogelijkheid toch contact te onderhouden of bijvoorbeeld als moderamen of kerkenraad
richting te bepalen rond onderwerpen die besproken moeten worden. Vast en zeker is er
ook in uw eigen gemeente of in een buurgemeente kennis over de toepasbaarheid
beschikbaar en de bereidheid om ‘starters’ daarbij te helpen.

Diaconaat

Er zijn inmiddels heel veel initiatieven ontstaan om in deze situatie om te zien naar wie de
deur niet uit kunnen en ook geen bezoek kunnen ontvangen. Denk aan telefooncirkels en
het verzorgen van boodschappen. Er is inmiddels ook een platform gevormd op nietalleen.nl
Onze kerk doet daar aan mee en plaatselijke gemeenten kunnen zich daarbij aansluiten.

Website

Houdt u de website van de Protestantse Kerk in de gaten. De informatie over deze situatie
wordt zo nodig gewijzigd.

Tot slot

Ik wens u Gods zegen en nabijheid toe in de omstandigheden waarin u of uw naasten zich
bevinden en voor het leiding geven aan de gemeente. Laten wij elkaar dragen in onze
gebeden, in het bijzonder hen die ernstig door deze crisis zijn getroffen, wie zorg verlenen en
allen die ons regeren.

Het gebed van Psalm 130, een lied dat verbonden is met komende zondag, wordt ons aan
het hart gelegd:

Ik heb mijn hoop gevestigd / op God de HEER die hoort
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

 

In verbondenheid, met een hartelijke groet voor u allen, namens het Breed Moderamen van

 

de Classis Zuid-Holland Zuid,
ds. Gerrit van Meijeren, classispredikant.