Vanwege de noodzakelijke maatregelen die de regering heeft getroffen, is het niet mogelijk om op onze gebruikelijke manier als gemeente samen te komen. Het verlangen van de kerkenraad is om desondanks wel zoveel mogelijk de kerkdiensten in aangepaste vorm voortgang te geven. Wij hebben u daar reeds over geïnformeerd (zie ook de website: www.ontmoetingskerkonline.nl). Ook op afstand, via kerktelefoon en internet, is het immers mogelijk om als gemeente samen te luisteren naar Gods Woord, om te bidden met en voor elkaar, en samen de lofzang vanuit alle verschillende huiskamers gaande te houden. Zoals verwoord in een prachtige quote die rondgaat op o.a. Facebook: ‘de kerk is niet het gebouw, wij zijn de kerk’.

De kerkdiensten zullen de komende weken gezamenlijk worden gehouden met de broeders en zusters van de CGK en met een minimale bezetting in de kerkzaal. Naast een predikant en een ouderling zijn alleen een kleine muziekgroep en een beamerist aanwezig.

Zondag 5 april: Palmzondag

In de morgendienst wil ik met u de geschiedenis lezen die in de meeste kerken op Palmzondag centraal staat: de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem (Mattheus 21, vers 1 t/m 17). We zullen in het bijzonder stilstaan bij wat Jezus vervolgens doet, als Hij als Koning Jeruzalem is binnengeleid: Hij reinigt de tempel. Opeens worden alle economische activiteiten stilgelegd, terwijl het ‘Hosanna’ door kinderen in de tempel wordt gezongen. De tempel op zijn kop! Op dit moment staat ook onze wereld op zijn kop, nu ook bij ons (bijna) alle economische activiteiten zijn gestaakt en wij in grote onzekerheid verkeren… Laten wij het voorbeeld van de kinderen in de tempel volgen en het ‘Hosanna!’ blijven zingen.

Witte Donderdag 9 april: Heilig Avondmaal?

Op de avond voor Goede Vrijdag komen wij als gemeente altijd samen om het Heilig Avondmaal te vieren. Een prachtig moment! Wij denken dan aan hoe de Heere Jezus samen met Zijn leerlingen op de avond voor Zijn gevangenneming en kruisiging het Avondmaal (de Pesachmaaltijd) vierde. Deze keer zal het vanwege het coronavirus niet mogelijk zijn om elkaar op deze manier rond de Avondmaalstafel te ontmoeten. Wij zijn ons als kerkenraad – op het moment van schrijven – aan het bezinnen hoe wij deze dienst nu vorm zullen geven. U zult hiervan op de hoogte worden gehouden via de weekbrief.

Goede Vrijdag 10 april

Op de avond van Goede Vrijdag zal er een kerkdienst uitgaan van de CGK. U en jij zijn van harte uitgenodigd om op deze manier als Ontmoetingskerkgemeenten samen Goede Vrijdag te vieren.

Zondag 12 april: Eerste Paasdag

Op de Eerste Paasdag zal de HWS de morgendienst verzorgen en de CGK de middagdienst. In de morgendienst wil ik met u verder lezen uit het Mattheus-evangelie, hoofdstuk 28, waar wij horen over angst, haast en grote blijdschap. Drie woorden die treffend zijn bij het vieren van Jezus’ opstanding, in de tijd dat er een pandemie rondwaart.

We hopen dat wij ondanks het gemis van de samenkomsten en de spanning van het heden toch ons gezegend zullen weten met het Paasfeest. Samen mogen wij krachtige woorden zingen tegen alle spanning en onzekerheid in: U zij de glorie, opgestane HEER!, nu jaagt de dood geen angst meer aan!.

Zondag 19 april: Gods aanwezigheid is niet aan het kerkgebouw gebonden

Van Kerst tot en met Pasen hebben wij gelezen uit het Mattheusevangelie. Ik ben van plan om nu, na de Paastijd uit het boek Ezechiël te gaan lezen. We bladeren weer terug naar het Oude Testament. Ik wil – onder voorbehoud – op de eerste zondag na Pasen met Ezechiël 1 beginnen. Ezechiël 1 is een wonderlijk hoofdstuk, waarin wij horen over een heiligdom op wielen. Gods woonplaats is blijkbaar ‘beweeglijk’, niet gebonden aan een plaats. Ezechiël 1 is een hoofdstuk vol ernst, maar het is ook een zegen om te horen hoe Gods heilzame nabijheid niet binnen de kerkmuren is opgesloten, waar wij elkaar op dit moment helaas niet kunnen ontmoeten.