Dat lijkt een vreemde combinatie, maar is het eigenlijk toch niet. Vanwege het coronavirus is het tijdelijk niet toegestaan om bijeenkomsten met grotere aantallen mensen te organiseren en daar valt ook de wekelijkse eredienst in veel kerken onder. Missen we het ook zo, dat samenkomen als gemeente in Gods huis? Snappen we een beetje het heimwee van de dichter van de bekende Psalm 84? Hopelijk mogen we elkaar weer snel in onze kerken begroeten.

Hierbij mist de kerk wel heel wat geplande inkomsten door vervallen of aangepaste diensten. Zonder wekelijkse financiële bijdragen in de collecten kunnen diakenen en kerkrentmeesters minder goed hun werk doen.

Daar vragen wij uw aandacht voor.

Uw collectebijdrage kunt u overmaken op rekening NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel met vermelding: ‘collecten’ en de datum.

Als u ervoor kiest dit eenmaal aan het eind van de maand te doen, kan dat vanzelfsprekend ook. De verdeling van de collectebedragen over de diverse doelen nemen de kerkrentmeesters op zich.

Huub van Schie, ouderling-kerkrentmeester