Deze week heeft het moderamen een pastorale paasbrief verstuurd aan de (wijk)kerkenraden. Daarin staat het moderamen stil bij deze ‘beklemmende’ Stille Week en spreekt zij haar waardering uit voor de manier waarop door de werkers binnen de Protestantse Kerk gereageerd wordt op de maatregelen die samenhangen met de coronacrisis.

“De coronacrisis stelt werkers in de kerk voor nieuwe uitdagingen. We denken aan de vele actieve gemeenteleden en aan onze ‘beroepskrachten’, predikanten, geestelijk verzorgers, categoriale predikanten, kerkelijk werkers en pioniers. Het is bijzonder te zien hoe velen het werk energiek en met verve oppakken. We zijn hier zeer van onder de indruk!”

In de brief benadrukken zij opnieuw hun eerdere advies om vieringen online vorm te geven. Het moderamen bedankt de kerkenraden voor het feit dat zij massaal gehoor hebben gegeven aan dit advies en geeft aan dat deze vorm de voorkeur blijft houden zolang de maatregelen van de overheid daarom vragen.

Daarnaast staat het moderamen stil bij de tientallen diaconale en pastorale initiatieven die zijn ontstaan. “Ook in deze tijd is het onze roeping om als kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. We zijn dit door daar te zijn waar God ons roept en de lofzang gaande te houden. De vertrouwde vormen hiervoor zijn ons nu uit handen geslagen. Het is bijzonder om te zien hoe mensen in en buiten de kerk op creatieve wijze naar elkaar omzien en hulp bieden. We zijn blij met de massale medewerking aan #nietalleen. Op creatieve wijze geeft u inhoud aan onderlinge liefde en zorg.“

Tegelijkertijd realiseert het moderamen zich dat deze situatie veel van mensen vraagt. “Laten we in deze niet eenvoudige situatie elkaar dragen in gebed, mildheid en liefdevolle aandacht. Draag ook uw voorgangers in gebed. Dat zij de moed en inspiratie zullen blijven vinden om in deze crisistijd de lofzang gaande te houden en u tot zegen te zijn.”