Over zingen gesproken… Dat is heel wezenlijk in het ‘innen’ en ‘uiten’ van je geloof. We missen dat dan ook erg. In de noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond staat:

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging. (in artikel 2.4)
Zingen in de kerk is dus niet verboden. Tot nu toe werd dat echter om heel begrijpelijke redenen afgeraden vanwege de onzekerheid over hoe het virus zich verspreiden kan. Na allerlei geleerde onderzoeken is nu echter de conclusie getrokken dat zingen onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Het hangt er van af of er genoeg kubieke meters in de kerkruimte zitten. (bijv. hoogte van meer dan 4 meter) Ventilatie is namelijk belangrijk. Tevens telt mee met hoeveel mensen je in de kerk bent en ook de duur van het zingen. Enkele liederen zingen is heel wat anders dan een zangavond in een volle kerk. En omdat de anderhalvemeter blijft gelden zullen het aantal aanwezigen beperkt moeten blijven tot rond de 60 (afh. van gezinssamenstelling e.d.)

Onze landelijke kerk verwijst daarbij naar http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/ waarin een rekenmethode aangereikt wordt. Wanneer wij die uitvoeren voor onze Dorpskerk is het zingen te verantwoorden. Ook omdat we met vooraf aanmelden werken en dus weten wie aanwezig zijn. Ook gaan we ervan uit dat iemand die zich ziek voelt niet naar de kerk komt maar thuis de dienst meebeleeft. We gaan de komende tijd zien wat haalbaar is en melden dat dan in de Nieuwsbrief. We bidden in dit alles om de zegen van onze God.