A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel – PgC (De ANBI gegevens  van de PgC vindt u hier)
RSIN/Fiscaal nummer: 824207348
Website adres: https://www.protestantsegemeentecapelle.nl/
E-mail: diaconie@pkncapelle.nl
Adres: Kerklaan 2
Postcode: 2903 BE
Plaats: Capelle aan den IJssel
Postadres: Postbus 58
Postcode: 2900 AB
Plaats: Capelle aan den IJssel

 

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 (versie december 2019) als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (met inbegrip van de Diaconie) zoekt naar wegen om – als deel van de PKN en de oecumenische beweging – solidair te zijn met de wereld veraf en dichtbij. Zij wil hierbij inspirerend zijn voor de mensen om ons heen, dit alles uit het levendige besef ook zelf geraakt en bewogen te zijn door de God van de Bijbel.

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) omvat zes wijkgemeenten, te weten:

  • Hervormde wijkgemeente Dorpskerk
  • Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen
  • Hervormde wijkgemeente Nieuwe Westerkerk
  • Protestantse wijkgemeente Schenkel
  • Hervormde wijkgemeente Schollevaar
  • Protestantse wijkgemeente De Oosterkerk

De Diaconie van de PgC is een zelfstandige onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 (versie december 2019) van de PKN kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Iedere wijkgemeente heeft een Kerkenraad, die wordt gevormd door de ambtsdragers van deze wijkgemeente. Daarnaast bestaat er een Algemene Kerkenraad (AK) voor de PgC, met beperkte bestuurlijke bevoegdheden. In de PgC telt de Algemene Kerkenraad 12 leden (twee per wijkgemeente), die worden benoemd door en uit de leden van de 6 wijkkerkenraden, die op hun beurt worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening door de AK.  Het college bestaat uit 12 leden (twee per wijkgemeente). Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. Zie hiervoor Ordinantie 11, artikel 6 van de PKN (versie december 2019). De ordinantiën van de PKN zijn opgenomen in de Kerkorde en Ordinantiën van de Protestantse Kerk in Nederland. Zie hiervoor eveneens https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde (artikel I – versie december 2019) wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. De eerste 3 artikelen luiden als volgt:

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel kunt u vinden via deze link: beleidsplan 2015-2019. Het beleidsplan van de Diaconie is opgenomen in hoofdstuk 7.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening en een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

ALGEMEEN:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland (dus ook de Diaconie van de PgC, hierna: ‘Diaconie’) zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Diaconie bezit enig vermogen in de vorm geldmiddelen. Soms is dit aan de Diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor onder anderen administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

RESULTAAT 2019:

Het positieve resultaat van € 9.563 over het jaar 2019 wordt veroorzaakt door het saldo van een vrijval van € 10.000 uit het Steunfonds en een nadelig resultaat op de exploitatie van €437.

 

(Laatst aangepast 3 september 2020)