A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel
RSIN/Fiscaal nummer: 823 991 064
Website adres: https://www.protestantsegemeentecapelle.nl
E-mail: scriba@pkncapelle.nl
Adres: Kerklaan 2
Postcode: 2903 BE
Plaats: Capelle aan den IJssel
Postadres: Postbus 58
Postcode: 2900 AB
Plaats: Capelle aan den IJssel

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) omvat zes wijkgemeenten, te weten:

 • Hervormde wijkgemeente Dorpskerk
 • Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen
 • Hervormde wijkgemeente West
 • Protestantse wijkgemeente Schenkel
 • Hervormde wijkgemeente Schollevaar
 • Protestantse wijkgemeente De Oosterkerk

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.

B Samenstelling bestuur

Het bestuur van de PgC ligt bij de kerkenraad. Iedere wijkgemeente heeft een kerkenraad, die wordt gevormd door de ambtsdragers van deze wijkgemeente. Daarnaast bestaat er een Algemene Kerkenraad (AK) voor de PgC, met beperkte bestuurlijke bevoegdheden. In de PgC telt de Algemene Kerkenraad 12 leden (2 per wijkgemeente), die worden benoemd door en uit de leden van de 6 wijkkerkenraden, die op hun beurt worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de PgC, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het CvK bestaat uit 12 leden (2 per wijkgemeente).

Verder  hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9, versie december 2019).

C Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt (artikel I – versie december 2019). Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De eerste 3 artikelen luiden als volgt:

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel kunt u vinden via de link: https://www.protestantsegemeentecapelle.nl/organisatie/algemene-kerkenraad/ (Download ons beleidsplan).

E Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijke medewerkers’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de linken:

https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-predikanten/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Het voordelige resultaat over het jaar 2019 is in vergelijking met 2018 ca. € 13.000 minder.

Baten

Deze zijn ca. € 540.000 lager. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Opbrengsten uit bezittingen
  De opbrengst van verhuur van gebouwen is ca. € 26.000 hoger. Dit is vooral veroorzaakt door een gewijzigde presentatie van de keuken/buffet exploitatie. De opbrengsten en kosten van de keukenexploitatie worden niet meer gesaldeerd (effect € 24.000).
 • Bijdragen gemeenteleden
  De bijdragen van gemeenteleden zijn ca. € 10.000 hoger, vnl. door hogere vrijwillige bijdragen.
  • In 2019 is ca. € 88.000 onttrokken aan bestemmingsreserves, in 2018 € 611.000. Hiervan was in 2018 ca. € 515.000 bestemd voor verbouwingen en renovatie van twee kerkgebouwen, en is éénmalig € 40.0000 onttrokken ter overboeking naar de onderhoudsvoorziening. In 2019 bedragen de onttrekkingen voor verbouwingen ca. € 47.000. Een afname van € 508.000.
  • De baten zijn ca. € 21.000 lager als gevolg van lagere onttrekkingen uit de pastoraatsfondsen.
  • De incidentele baten uit collecten en giften t.b.v. verbouwingsfondsen zijn ca.
   € 66.000 lager.
  • In 2019 is gestart met beleggingen. Eind 2019 heeft dit geleid tot een ongerealiseerde koerswinst van ca. € 17.000, die is opgenomen in de incidentele baten.
  • Per saldo zijn de overige baten in 2019 € 7.000 hoger.ncidentele baten, onttrekkingen van bestemmingsreserves

 

Lasten

Deze zijn ca. € 527.000 lager. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Bestedingen pastoraat
  • De kosten van het pastoraat zijn ca. € 8.000 lager.
 • Lasten kerkelijke gebouwen
  De belangrijkste verklaring van de lagere kosten van € 23.000 is:
  • In 2018 heeft een extra dotatie van € 40.000 aan de onderhoudsvoorziening van een kerkgebouw plaatsgevonden.
  • In 2019 zijn de reguliere dotaties aan de onderhoudsvoorziening ca. € 10.000 hoger.
 • Lasten overige eigendommen en inventarissen
  De hogere kosten zijn vnl. veroorzaakt door de gewijzigde presentatie van de keuken/buffet exploitatie, waarbij vanaf 2019 de kosten en opbrengsten niet meer gesaldeerd worden weergegeven. Het effect hiervan op de kosten en opbrengsten bedraagt ongeveer € 24.000. (Zie ook de toelichting bij de Opbrengst uit bezittingen.)
 • Incidentele lasten en toevoegingen aan bestemmingsreserves
  • In 2019 is voor ca. € 47.000 besteed aan verbouwingen en renovaties van kerkgebouwen (in 2018 € 515.000).
  • Minder toevoegingen aan fondsen € 71.000.
  • Toevoeging aan de reserve koersverschillen in 2019 € 17.000.

 

Laatst gewijzigd 29 juni 2020.