ANBI Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel
RSIN/Fiscaal nummer: 823 991 064
KvK-nummer 76 35 48 81
Website adres: https://www.protestantsegemeentecapelle.nl
E-mail: scriba@pgcapelle.nl
Adres: Kerklaan 2
Postcode: 2903 BE
Plaats: Capelle aan den IJssel
Postadres: Postbus 58
Postcode: 2900 AB
Plaats: Capelle aan den IJssel

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 lid 1 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde (versie 1 juli 2021).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Daarnaast heeft de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel een eigen RSIN-nummer.(zie A. Algemene gegevens)

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
Iedere wijkgemeente heeft een kerkenraad, die wordt gevormd door de ambtsdragers van deze wijkgemeente welke worden gekozen door en uit de leden van deze wijkgemeente. Daarnaast bestaat er een Algemene Kerkenraad (AK) voor de PgC, met beperkte bestuurlijke bevoegdheden. In de PgC telt de Algemene Kerkenraad 12 leden (2 per wijkgemeente), die worden benoemd door en uit de leden van de 6 wijkkerkenraden, die op hun beurt worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van  Kerkrentmeesters telt 12 leden (2 per wijkgemeente) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ , zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.

Het beleidsplan van onze gemeente (Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel) kunt u vinden via deze link

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

Het voordelige resultaat over 2020 is in vergelijking met 2019 circa € 22.000 hoger.

Baten

Het totaal van de (operationele) baten is circa € 23.000 lager dan in 2019.

De opbrengsten uit onroerende zaken zijn € 66.000 lager en de bijdragen van gemeenteleden zijn € 31.000 hoger. Daarnaast zijn de opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 10.000 hoger.

De Covid-19 crisis heeft grote gevolgen gehad voor de verhuur van kerkgebouwen en kerkelijke centra. Verhuur was een groot deel van het jaar 2020 niet mogelijk. Ook kerkdiensten waren een lange tijd niet of slechts beperkt mogelijk. Dit heeft een groot negatief effect gehad op de directe collecteopbrengsten in de diensten. Daarnaast waren bazaars en verkoopdagen eveneens niet mogelijk vanwege de pandemie.
De lagere opbrengsten zijn echter in ruime mate gecompenseerd door digitale collecten, extra giften en hogere vrijwillige bijdragen van gemeenteleden (circa € 31.000 hogere opbrengst t.o.v. 2019).

Lasten

De totale (operationele) kosten zijn in 2020 circa € 9.000 hoger dan in 2019.
Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere afschrijvingen op onroerende zaken. Het niet gefinancierde deel van de verbouwing van de Nieuwe Westerkerk werd in 2019 geactiveerd, maar is in 2020 door aanwending van een deel van een legaat en door extra bijdragen van gemeenteleden en gevoerde acties in zijn geheel afgeschreven (€ 69.544). De afschrijvingen zijn verder hoger vanwege enkele aanschaffingen in Kerk TV die deels met gebruikmaking van fondsen zijn gefinancierd.

Door de Covid-19 crisis waren er minder kerkelijke activiteiten, waardoor de kosten voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 10.000 lager uitkwamen. Maar hierdoor waren ook de exploitatiekosten van verhuur circa € 19.000 lager.

De kosten van pastoraat zijn iets lager vanwege de ontstane vacature door emeritaat van een van de predikanten per 1 oktober 2020.

Incidentele baten en lasten

Door een nieuwe richtlijn van de landelijke PKN-organisatie is voor alle panden die geen kerkgebouw of kerkelijk centrum zijn met ingang van 2020 de reële waarde de actuele waarde. Als reële waarde geldt voor deze panden de WOZ-waarde. Voorheen waren alle panden al volledig afgeschreven. Deze stelselwijziging leidt tot een herwaardering van ruim € 2,3 miljoen, welk bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve herwaardering.

Overige incidentele baten bestaan met name uit de extra opbrengsten voor de financiering van de afschrijving van de verbouwing van de Nieuwe Westerkerk (€ 14.000), ontvangen legaten (€ 172.000) en een ongerealiseerde koerswinst op de beleggingen (€ 25.000).

De incidentele lasten betreffen de terugbetaling van een eerder ontvangen subsidie, een gevelrestauratie van de Dorpskerk en de bestemming van een deel van een legaat voor de onderhoudsvoorziening.

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

De toevoegingen bestaan voor het grootste deel uit de eerder gememoreerde herwaardering van panden (€ 2,3 miljoen). Tevens heeft een her rubricering plaatsgevonden tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen, waardoor circa € 450.000 werd verschoven. Verder zijn op deze plaats de ontvangen legaten toegevoegd aan de legatenfondsen.

De onttrekkingen betreffen met name de aanwending van legatenfondsen voor diverse doeleinden (afschrijving, pastoraatsfondsen, incidentele lasten).

Gepubliceerd: 28 juni 2021