Sinds enkele jaren leeft in De Hoeksteen het verlangen om een pioniersplek te starten voor de wijk Middelwatering. Door de voedselbank worden we geconfronteerd met de noden en zorgen waarin mensen verkeren. Het verlangen om vanuit het geloof in Jezus Christus aanwezig te zijn leeft.

Maar hoe doe je dat?

Er is contact gezocht met de IZB en vanuit die organisatie is er een pioniersstart-begeleider aangesteld die dit proces begeleidt. In april is er een oproep geweest naar de andere wijken van de PKN, en we zijn nu met negen mensen die meedenken in dit initiatief. We willen dit project vanuit alle wijken dragen, daarom is ervoor gekozen deze activiteit in organisatorische lijn bij de Algemene Kerkenraad onder te brengen.

Wat hebben we vanaf april gedaan?
Het opstarten van een pioniersplek kost tijd en het proces bestaat uit fasen. We hebben ons beziggehouden met het beantwoorden van onderstaande vragen.

Welke gebieden horen bij Middelwatering en hoe is de bevolkingsopbouw? Wat speelt er in de wijk?

Om deze vragen te beantwoorden zijn we gaan ‘luisteren’ in de wijk. We hebben contact gehad met sleutelfiguren. Denk hierbij aan de buurtregisseurs, aan de wijkagent, de wijkverpleegkundige, de Wijkoverlegplatforms, de buurthuizen met hun koffie-ochtenden, de (basis)scholen etc. Maar ook is iemand gewoon in de speeltuin gaan zitten om een praatje te maken met de mensen die daar waren.

Onze observaties waren breed en divers. Wat zagen we onder andere?

De wijk Middelwatering is erg groot en er zijn veel mensen met verschillende culturele achtergronden. Veel mensen leven op zichzelf.
Opvoeden in deze tijd is lastig, het brengt een eigen dynamiek mee in gezinnen. Voor de ouders die er alleen voor staan is dit soms nog moeilijker. Daarnaast is de financiële situatie voor mensen soms een uitdaging. Jongeren hebben het niet altijd makkelijk, ze hebben andere mensen nodig om keuzes te leren maken. Een groep jongeren die vanuit school de opdracht kreeg om eens een kerk te bezoeken bleek verrassend geïnteresseerd in het geloof. De problemen die landelijk spelen onder jongeren zijn er ook in Capelle, bijvoorbeeld de onderlinge beïnvloeding binnen jongerengroepen.

Er wordt in Middelwatering veel georganiseerd: koffiemomenten in verschillende buurthuizen, vaak met een eigen vast groepje bezoekers, stadsmariniers die een oogje in het zeil houden, buurtmoeders.

En wat deden we nog meer?

We onderzoeken wat onze persoonlijke en gezamenlijke visie is op dit project. Verschillende bijbelgedeelten hebben we besproken en daarbij nagedacht op onze overtuigingen en houding. Bijvoorbeeld vanuit Numeri 13: hoe kijken de verspieders naar het land Kanaän als zij op onderzoek gaan? Vanuit geloof of vanuit ongeloof?

Jezus is met innerlijke ontferming bewogen als Hij de mensen ziet en geneest hen (Matt. 9). Met welke blik kijken wij? Wat zijn de ziekten van deze tijd? Eenzaamheid, individualisme, prestatiemaatschappij, klimaatcrisis, energiecrisis…
Paulus (Hand. 17) sluit aan bij de leefwereld van zijn hoorders, zonder tekort te doen aan de kern van het Evangelie. Hoe spreken wij over het Evangelie? Hoe vinden we aansluiting?

Mooie gesprekken en mede vanuit deze perspectieven werken we aan een visie voor deze pioniersplek.

Tot slot

De komende maanden willen we aan dit proces verder verdieping geven. Zo zullen we op bezoek gaan bij andere pioniersplekken. Graag zouden we in het nieuwe jaar tot concrete doelen willen komen. Als werkgroepleden hebben we de overtuiging dat de Here God ons bij elkaar heeft gebracht. We hebben de Heilige Geest nodig om ons de weg te wijzen die we mogen gaan. Maar we hebben ook u en jullie, lezers, nodig. Willen jullie met ons meebidden voor dit project? Denk je nu ‘hier wil ik mij bij aansluiten’: van harte welkom! Neem gerust contact op met een van de werkgroepleden voor meer informatie of ideeën. Elke betrokkenheid wordt gewaardeerd!