Wat voor het ene kind vanzelfsprekend is, is dat voor een ander kind helemaal niet: opgroeien in een veilig en warm nest. Helaas kunnen er door omstandigheden zomaar instabiele situaties ontstaan. Wat mooi dat er mensen zijn geweest, en nog zijn, die het inzicht hadden dat op te merken en ook de wil in zo’n situatie iets te betekenen.

Het ontstaan van Big Brothers Big Sisters

Ruim 100 jaar geleden (1904) ontstond in Amerika de Big Brothers Movement. Een medewerker van de rechtbank zag steeds meer jonge jongens verschijnen in de rechtszaal die door een gebrek aan begeleiding op het slechte pad waren geraakt. Hij dacht, daar moet ik iets aan kunnen doen. Hij vroeg zijn vrienden uit een netwerkclub of zij zich voor een jaar over zo’n jongere wilden ontfermen en met raad en daad bijstaan. Een soort Big Brother voor ze zijn. Zo is de beweging ontstaan die later werd omgedoopt tot: Big Brothers Big Sisters. Inmiddels is deze beweging goed vertegenwoordigd in Amerika, Canada en Europa en ook in Nederland. In 1997 werd BBBS in Rotterdam als ‘Stichting Match’ opgericht, aanvankelijk in dat jaar gestart als project van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het toenmalige Stedelijk Jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam. Match werd ontwikkeld en opgezet volgens het concept van de genoemde ‘Big Brothers, Big Sisters of America’. In 2005 is de officiële benaming veranderd in Big Brothers Big Sisters of Rotterdam – BBBSR.

BBBS in Capelle aan den IJssel per 2021

Sinds januari 2021 is BBBS met een pilot gestart in Capelle waar men vijftien Capelse kwetsbare kinderen in de leeftijd van 5 tot en met18 jaar van een persoonlijk een-op-een-mentortraject mocht voorzien en begeleiden. Inmiddels is dit uitgebreid met nog eens vijftien kwetsbare jongeren, op te starten in 2022. Vanuit de organisatie kwam de vraag om dit ook bekend te maken in de kerken om vrijwilligers te werven die mentor van een van deze jongeren willen zijn. Het gaat om een dagdeel per week van je tijd, in eerste instantie voor een jaar.

Het doel

‘Door het inzetten van vrijwilligers, mentoren genoemd, willen wij de jongeren helpen hun sociaal-emotionele vaardigheden te versterken en te voorkomen dat ze in de verkeerde circuits belanden, hun school niet afmaken of onaangepast gedrag vertonen. De BBBSR mentor fungeert als rolmodel en geeft exclusieve aandacht in een structurele een-op-een-relatie. Mentoren zijn volwassenen (minimumleeftijd 21 jaar) die op grond van persoonlijkheid en levenservaring in staat zijn een positieve bijdrage te leveren. De activiteiten die ondernomen worden zijn gericht op horizonverbreding en vergroten van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Er wordt gestreefd naar een goede, stabiele verstandhouding tussen mentor en kind/jongere. De match kan alleen tot resultaat leiden wanneer er sprake is van een balans tussen samenwerking en vertrouwen’.

Hoe gaat het in zijn werk?

De aangemelde kinderen worden na een uitgebreide intake met verwijzer/ouder(s)en het kind/de jongere zelf op de wachtlijst geplaatst voor een mentor. De match-coördinator probeert een zo optimaal mogelijk match te maken op basis van allerlei aspecten en factoren. Deze mentor, de ‘big’ spreekt met de ‘little’ af in het weekend of na schooltijd om samen tijd door te brengen, bijvoorbeeld: samen sporten, wandelen, naar het strand, een culturele activiteit of een spelletje doen. Maar ook gewoon even praten en aandachtig en met betrokkenheid luisteren kan al heel waardevol zijn. Mentor en jongere/kind beslissen zelf over de invulling. Het draait in elk geval om persoonlijke aandacht, het verbreden van de horizon en het kind motiveren het beste uit zichzelf te halen.

Hoe word je mentor?

Aanmelden kan via de website van BBBSR (www.bbbs-rotterdam.nl). Je krijgt dan een introductievideo toegestuurd. Daarin zie je onder andere wat er van een mentor verwacht wordt en hoe een mentortraject euitziet. Daarna kan je bellen met BBBSR of word je gebeld door de match-coördinator (professionals in dienst van BBBSR) of je nog vragen hebt en of je verder wilt in het traject. Dan volgt de screening die is opgebouwd uit het natrekken van drie referenties en een uitgebreid kennismakingsgesprek bij de aspirant-vrijwilliger thuis met de match-coördinator. Na gebleken geschiktheid moet er ook een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd worden (BBBS helpt bij de aanvraag).

Nieuwe mentoren krijgen een training van de match-coördinatoren. Hier wordt onder andere ingegaan op de rol van de mentor/vrijwilliger, ondersteuning op de diverse levensgebieden en hoe daarmee om te gaan, mogelijke cultuurverschillen, communicatie en ontwikkelingsfasen van het kind. Na gebleken geschiktheid worden de mentoren/vrijwilligers een-op-een gematcht. Dat duurt soms even: matching is maatwerk! Men gaat uit van het principe: beter geen match dan een verkeerde match.
En dan? De mentor wordt tijdens het hele project begeleid door de professionals van BBBSR. De ‘Big Brother’ of ‘Big Sister’ kan tijdens het traject altijd terecht bij de organisatie voor vragen of ondersteuning. Men organiseert ook minder formele ontmoetingsmomenten om, indien je dat wilt, kennis te delen met andere vrijwilligers, er zijn thema -avonden met aanvullende onderwerpen die leuk kunnen zijn om te bezoeken maar niet verplicht. Als vrijwilliger wordt je dus niet in het diepe gegooid maar vakkundig begeleid.

Vrijwilliger worden?

Waarom zou je het doen? Deze vraag leg ik voor aan de directeur van BBBSR, Vanessa Bronkhorst. ‘Wij hebben doorlopend aanmeldingen van kwetsbare kinderen voor persoonlijke mentortrajecten waarin wij met vrijwilligers werken. Voor de kinderen vaak een verandering van kansarm naar kansrijk, naar meer zelfredzaamheid en meer zelfvertrouwen en plezier in het leven. Maar ook van vrijwilligers die bij ons mentor worden, horen we dat ook hun leven verrijkt wordt door de ‘Little’, dat ze weer dingen ondernemen die ze lang niet hadden gedaan of zelf ook nooit eerder hadden gedaan. Dat ze kwaliteiten ontdekken waarvan ze zich niet bewust waren. Kortom, mentor zijn blijkt een aanvulling op hun leven.

Sinds 2018 zet ik mij als directeur in met hart en ziel voor BBBSR. Ik zie van dichtbij dat er veel kwetsbare kinderen en jongeren zijn, zelfs in een welvarend land als Nederland. Proberen de kansen van deze kinderen te vergroten, om hen uiteindelijk een beter basis te bieden voor de rest van hun leven, geeft mij veel energie en inspiratie. Om alle zaken te regelen achter de schermen zodat de match-coördinatoren hun werk zo goed mogelijk kunnen doen met als resultaat zoveel als mogelijk kinderen die het nodig hebben van een een-op-een mentortraject te voorzien. De verhalen die ik terug hoor vanuit de evaluaties die wij doen, hoe de kinderen opknappen en vaardigheden ontdekken en vergroten en hoe hun leefwereld groter wordt, geven telkens weer energie om hard door te werken’.
BBBSR is dan ook hard op zoek naar vrijwilligers! Wil jij misschien vrijwilliger worden bij BBBSR, meld je dan aan via de website, www.bbbs-rotterdam.nl, en ontvang gelijk de link voor de informatieve video. Ken jij een jongere die mogelijk gebaat zou zijn bij een BBBS mentortraject dan kan de ouder of verwijzer contact opnemen met:

Lotte Bakx match-coördinator, capelleaandenijssel@bbbs-rotterdam.nl
Vanessa Bronkhorst directeur, vbronkhorst@bbbs-rotterdam.nl

Dit artikel werd samengesteld door Dora Hoekstra o.a. uit de informatie van BBBSR en het internet en in overleg met mw. Vanessa Bronkhorst.