Een jaar geleden begon ik aan mijn opdracht als interimpredikant in de wijkgemeente rond De Hoeksteen. Ik voelde me geraakt door de passage uit het beleidsplan waarin staat dat de gemeente ‘zonder eigenbelang, om Christus’ wil, midden in de maatschappij wil staan.’ Vanuit die visie wilden we samen een nieuwe, lichtere manier van gemeente-zijn zoeken.

Intussen hebben we met elkaar een aantal belangrijke keuzen gemaakt. Zaten we eerst nog op het spoor van de ‘huisgemeente’, al gauw bleek dat dat om diverse redenen niet haalbaar was. Het gaf de wijkgemeente het gevoel dat ze haar zeggenschap zou verliezen. Na het onderzoeken van diverse alternatieven besloten we om nog vijf jaar door te gaan als wijkgemeente. Dus tot eind 2027. Daarna volgt opheffing of fusie. We worden in de komende vijf jaar geleid door een wijkkerkenraad in minimumbezetting, zoals is vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Samen hebben we bevestigend geantwoord op de geloofsvraag of we ons geroepen weten om in deze vorm de komende vijf jaar, bij al onze beperkingen, toch voluit gemeente van Jezus Christus te zijn. Samen hebben we gezegd dat we niet alleen als wijkkerkenraad maar als wijkgemeente de kerntaken willen invullen die ons tot gemeente van Jezus Christus maken: eredienst, pastoraat en diaconaat. We gebruiken daarbij het principe dat we alleen ambtelijk doen wat echt ambtelijk moet, anders zou de wijkkerkenraad overbelast raken. Voor alle overige taken zoeken we ‘gewone gemeenteleden.’ Een goed voorbeeld daarvan is de aanvulling van ambtsdragers-van-dienst met gemeenteleden-van-dienst op de zondagmorgen.

2022 was het jaar van bezinning en belangrijke keuzen. 2023 wordt het jaar van verder uitwerken en verfijnen. Daarbij hoort ook het invullen van de vacature voor een beroepskracht. Het gaat daarbij om een getermineerd beroep of een benoeming tot eind 2027. De kerkenraad heeft intussen een aantal scenario’s besproken. In de komende weken worden de mogelijkheden verder onderzocht en beoordeeld, ook in het kader van het beleid van de Protestantse gemeente te Capelle. Begin 2023 zullen we de plannen delen met de wijkgemeente. Tijdens een gemeente-avond kan er worden gereageerd. Pas daarna worden concrete stappen gezet voor de invulling van de vacature.

Nu de belangrijkste keuzen zijn gemaakt, zal ik minder uren gaan werken voor de Hoeksteen. Met ingang van januari werk ik 12 uur per week in plaats van 18 uur. Het pastoraat zal nu vrijwel helemaal door Heleen Molenaar worden verzorgd. Ik richt me vooral op de begeleiding van de wijkgemeente en het vervullen van de vacature.

Ik heb in het afgelopen jaar steeds gemerkt dat de wijkgemeente gehoor wilde geven aan haar roeping, en vorm aan haar visie. We zijn niet krampachtig bezig geweest met in stand houden wat niet langer in stand te houden is. We hebben samen nieuwe kansen gezocht en gevonden om verder te gaan als kleine wijkgemeente. We hebben aanvaard dat we beperkt en eindig zijn als wijkgemeente, mensen van de dag. Maar ook dat Gods werk verder gaat. Dat geeft ruimte en richting, nieuwe energie. Zo weten we ons ook in 2023 geroepen om op weg te gaan.

Leo Oosterom
Interimpredikant De Hoeksteen