Die vraag wordt regelmatig gesteld. En dan zou ik kunnen antwoorden dat ik in een tijd ben opgegroeid waarin heel ons land achter de Joodse staat stond, van links tot rechts. Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) baden we dat de Heere Israël zou bewaren.

Ik had ook kunnen antwoorden dat ik tijdens mijn studie in aanraking kwam met de grote naoorlogse theologen Miskotte en Van Ruler, die oog hadden voor het Joodse volk. Maar ik bedoel eigenlijk iets anders. De apostel Paulus schrijft in de Galatenbrief dat hij met Christus gestorven is en dat, voor zover hij nu nog leeft, Christus in hem leeft. Ik denk dat je het als gelovige niet met minder kunt afdoen. Immers, het geloof en het leven met God worden ons geschonken en worden van bovenaf gevoed. Maar wat betekent dat?

Heilige Geest
Christus is de Zoon van God maar ook nakomeling van Abraham en David. Jezus was en is een Jood. Hij is in Israël geboren om alle beloften van God aan Zijn volk te bevestigen (Rom.15:8).

Hij is zelfs de Koning van de Joden, die in Jeruzalem heersen zal. Hij wordt in de hemel de Leeuw van de stam van Juda genoemd (Openbaring 5:5). En Hij leeft in mij! Maar niet alleen Hij, ook de Heilige Geest leeft in ons. Paulus zegt in Romeinen 8 dat de Geest in de diepte van ons hart, in het verborgene naar de wil van God voor alle heiligen bidt. En Paulus schrijft dat als inleiding op de grote hoofdstukken over Israël (Romeinen 9-11). Goed beschouwd is het diezelfde Geest van Christus geweest die eeuwenlang de profeten vervuld heeft met de boodschap van God over de heerlijke toekomst van Israël (1 Petrus 1:11).

Ook mogen we zeggen dat Christus en de Heilige Geest ons geloof op God, de Vader, Die gezegd heeft dat Hij de God van Abraham, Isaak en Jakob is, en dat Hij die Naam voor eeuwig draagt. En dat Hij Zichzelf zal tonen aan de wereld als de Heilige van Israël (Jesaja 43:5).

Daarom heb ik iets met Israël, en zelfs meer dan iets.

Commissie Kerk en Israël