College van Kerkrentmeesters

De rol van het college van kerkrentmeesters is A. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente in overeenstemming met het bepaalde in ordinantie 4-7-1 (zie pagina 6) en het bepaalde in de artikelen 6 (zie pagina 19) en 7 (zie pagina 20)
  • het zorg dragen voor de geldwerving
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente

en voorts B. het beheren van de goederen van de gemeente C. het verzorgen van het in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid D. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein E. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is F. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek G. het beheren van de archieven van de gemeente H. het beheren van verzekeringspolissen Voorzitter van de College van Kerkrentmeesters (CvK) is de heer W. C. Telleman, secretaris is de heer J. Olree e-mail: jan.olree@planet.nl.

 

 

Steun ons financieel

Om ons missionaire, pastorale en diaconale werk taken uit te kunnen voeren is uw financiële steun nodig. Hiervoor bestaan verschillende (fiscaal efficiënte) mogelijkheden. Een ervan is het geven van een jaarlijkse bijdrage tijdens de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters van de wijkgemeenten kunnen u daarover informeren.

ANBI

De PgC heeft een ANBI status, net als de Diaconie van de PgC. Dit betekent dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Wij hopen dat u het fiscale voordeel ten gunste van de kerk meeneemt bij het jaarlijks vaststellen van uw bijdrage.

Ga naar onze ANBI-pagina voor de gegevens van de Protestantse Gemeente en de Diaconie