tekst in de slider

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Capelle aan den IJssel

De Protestantse Gemeente Capelle aan den IJssel (PgC) bestaat uit 6 wijkgemeenten, met ieder een eigen karakter, die alle belijden dat Jezus Christus Heer is. Als wijkgemeentes zijn wij geroepen om de voortgang van Gods heerschappij in deze wereld te dienen. Daarom klinkt iedere week in de erediensten het bevrijdende goede nieuws van Jezus Christus en zoeken we naar wegen om de naaste, binnen en buiten de kerk, dichtbij en veraf, te dienen met wat wij hebben ontvangen.

Op onze website vindt u actualiteiten en achtergrondinformatie wie en hoe wij kerk zijn in Capelle aan den IJssel. Neem gerust contact op als u vragen heeft.

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is redt Hij het leven.

Psalm 72 (NBV)

Stille armoede

Op dinsdag 4 juni en dinsdag 2 juli worden de boodschappenpakketten weer bezorgd. Via instanties in Schollevaar krijgen we adressen van mensen die dit nodig hebben.   rijwilligers kopen in, vullen tassen met gezonde artikelen en brengen ze ter plekke. Wilt u ook...

Lees meer

Welkomspakket

Ben je nieuw? Wil je kennismaken? We verwelkomen je graag met ons bijzondere welkomspakket voor nieuwkomers.

Wie zijn wij?

De Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel (PgC) is ontstaan op 31 januari 2015 uit de vereniging van de voormalige Hervormde Gemeente te Capelle aan den IJssel en de Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel. De PgC bestaat uit 6 wijkgemeenten (zie bij ‘wijkgemeenten’), met ieder een eigen karakter. De leden van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel (PgC) vormen een gemeenschap die zich verbonden weet met christenen wereldwijd. Samen met christenen van alle plaatsen en alle tijden mogen wij delen in het heil aan Israël gegeven.

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Kerkorde en Ordinantiën van de PKN zijn dan ook onverkort voor onze gemeente van toepassing. Op de dag van de opstanding, de zondag, komen wij samen rond de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God om te horen naar het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, gezonden naar de wereld om te zoeken en te redden wat verloren was. In Jezus Christus heeft God ons Zijn eeuwige liefde getoond en de van Hem vervreemde schepping opgezocht.

Wat geloven wij?

Wij geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Wij belijden Jezus Christus als Heer van ons leven. Zijn leven, Zijn lijden en sterven aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood is het fundament voor de verzoening tussen God de Vader en de mensen én tussen mensen onderling. Jezus Christus heeft ons met Zijn leven ook Zijn voorbeeld gegeven om na te volgen. Wij geloven dat de Heilige Geest ons verbindt met Vader en Zoon, ons inspireert om Jezus Christus te volgen en ons de kracht geeft om als christen te leven. In de gemeente vieren wij dat heil. Want voordat God iets van ons vraagt heeft Hij in Zijn Zoon Jezus ons Zijn genadevolle liefde gegeven. Daarom zingen wij Hem de lof toe.

Waarnaar verlangen wij?

In Zijn Geest zoeken wij ernaar om oog en oor te hebben voor elkaar en voor de mensen om ons heen. In Zijn Geest verlangen wij ernaar een gemeenschap te zijn die gekenmerkt wordt door onderlinge liefde, gastvrijheid en vrede, waar het leven in hoogten en diepten geleefd kan worden met God en met elkaar. Zo willen wij in Capelle aan den IJssel ons licht laten schijnen, zoals Jezus tegen Zijn volgelingen zegt: “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten; nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” We doen dat in de verwachting en in het vertrouwen dat God ons door Zijn Heilige Geest alles wil geven wat we daarvoor nodig hebben

Bezoekadres:
Kerklaan 2
2903 BE Capelle aan den IJssel

Postadres:
Postbus 58
2900 AB Capelle aan den IJssel

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d9556.804235631304!2d4.572761125616777!3d51.94836229547868!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c5cd539cf503cd%3A0x242a8637186b5149!2sCapelle+aan+den+IJssel!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1518729738445" width="1080" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>