Pionieren? Waarom zou je? Dat is één van de titels van de podcast De kerk en ik van Elbert Smelt. In deze podcast gaat hij in gesprek met verschillende mensen over de kerk van nu. Interessant!

Wat is pionieren?

Pionieren is met elkaar zoeken naar Gods plan met de mensen in de wijk en in vertrouwen en gehoorzaamheid stap voor stap op weg gaan. Eenvoudigweg omdat Jezus zelf ons (de kerk) oproept om dienstbaar te zijn in deze wereld en Zijn boodschap van oneindige liefde uit te dragen. Voor veel mensen lijkt de drempel om naar een kerk te gaan nog steeds erg hoog en daarom gaat de kerk op zoek naar die mensen, wil met hen in contact komen en ontdekken waar hun verlangen ligt.

Lichtpunt

De pioniersplek Middelwatering heeft de naam Lichtpunt gekregen. Met deze naam stralen we uit dat we een hoopvolle en richtinggevende plek willen zijn. De kerngroep van Lichtpunt bestaat uit acht mensen uit de PgC-wijken uit Capelle-Middelwatering te weten de Nieuwe Westerkerk, De Hoeksteen en de Dorpskerk. Met elkaar delen we het verlangen om op een laagdrempelige manier de kerk bij de mensen te brengen. We richten ons hierbij de komende tijd in de eerste plaats uit praktisch oogpunt op de geografische wijk rondom De Hoeksteen.

Wat doen wij?

‘Pionieren… waarom zou je?’ is een vraag die in deze tijd ook op ons afkomt en waar wij als pioniersgroep het afgelopen jaar over nagedacht hebben.

Om de drie weken kwamen we bij elkaar. We leerden elkaar kennen en het was bijzonder om te ervaren dat we vanuit verschillende kerkelijke achtergrond hetzelfde verlangen deelden namelijk: van betekenis te willen zijn als kerk in de wijk Middelwatering. Met andere woorden, aan willen sluiten bij wat er leeft in die wijk en wat ons vanuit de bewoners zelf wordt aangereikt. Vanuit die gedachte zijn we gestart met contact leggen met mensen in de wijk en door gedegen onderzoek hebben we een beeld kunnen vormen van de noden in deze wijk.

In het afgelopen jaar zijn we met elkaar vooral bezig geweest met het ontwikkelen van het pioniersplan waarin missie en visie werd uitgewerkt.
Dit hebben we gedaan onder leiding van Nelleke Kruijmer, zij is vanuit de IZB onze vaste begeleider. Het plan is inmiddels ingediend bij de PKN. Zodra het goedgekeurd wordt mogen we ons officieel een pioniersplek noemen. Om tot het schrijven van het plan te komen hebben we onderzoek gedaan naar wat er leeft in deze wijk om zo te ontdekken waarin we als kerk van dienst kunnen zijn.

Zo is er gesproken met de wijkagent, de directie van basisschool De Horizon, maatschappelijk werk CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), met het Huis van de Wijk en zeker ook met buurtbewoners zelf. Voor ons was het een leerzame en verrijkende tijd waarin we hebben gemerkt dat binnen de pioniersgroep de kerkmuren wegvallen en we met elkaar in geloof en vertrouwen plannen kunnen smeden om in contact te komen met mensen in de wijk.

Acties

Zoals u wellicht gelezen en gehoord hebt zijn we de afgelopen maanden met twee acties gestart. De eerste was de oliebollen- en wensboom-actie op oudejaarsdag en met de tweede actie op 18 maart sloten we aan bij de Landelijke Opschoondag. Met vuilgrijpers en met plantjes zijn we de buurt ingegaan om zo iets positiefs in de buurt te brengen. Er ontstonden op deze manier mooie gesprekken met de buurtbewoners. In het nieuwe schooljaar wordt er een lunch georganiseerd in samenwerking met de PCB De Horizon. Dit idee is tot stand gekomen na overleg tussen de pioniers en de schoolleiding en heeft als doel dat hierdoor ouders/verzorgers onderling met elkaar in contact komen. Voor de pioniers biedt dit dan weer de mogelijkheid om kennis te maken met deze buurtbewoners.

En verder?

Voor alle acties die we de komende tijd gaan organiseren doen we graag een beroep op onze achterban van de drie bovengenoemde kerken en wordt iedereen van harte uitgenodigd met ons mee te doen. Voor het meedoen aan een activiteit kunt u contact opnemen met één van de pioniers. Uw steun in welke vorm dan ook wordt zeer op prijs gesteld.