Misschien viel het u ook op de afgelopen tijd, er zijn nogal wat mensen die op zoek zijn. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Adoptiekinderen reizen naar verre landen op zoek naar hun biologische ouders. Donorkinderen gaan op zoek naar hun vaders. Nazaten van tot slaaf gemaakten vragen aandacht voor hun voorgeslacht. Indische Nederlanders zoeken uit wat hun voorouders meemaakten. Misschien zette de coronatijd ook u wel aan het denken: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar hoor ik eigenlijk bij?

Zoeken naar je wortels is kijken naar wie je zelf bent, wat je vormde en met wie je verbonden bent. ‘Van wie ben jij er eentje?’, werd vroeger wel gevraagd. Dat heeft alles te maken met kennen en gekend worden. Je een schakel weten in de ketting van de tijd is de zichtbare beweging van verleden en heden naar de toekomst. Bijzonder dat onze individualistische maatschappij de mens juist loszingt van zijn wortels. Dat verbondenheid steeds meer een keuze is die op eigen voorwaarden gemaakt en liever niet vastgelegd wordt. Je moet immers vrij zijn voor als er zich iets beters voordoet. Consequentie kan zijn dat het leven steeds vluchtiger verloopt en relaties kort en van minder betekenis worden. Je kunt je hierbij afvragen: wat is het levensdoel? Wat voor zin heeft het leven? Welke idealen worden nagestreefd? Wat is je kompas?
In een tijd die steeds sneller lijkt te gaan onder invloed van technische ontwikkelingen en mogelijkheden – met het accent op het individu dat niet bij een groep wil horen omdat dat de voortgang en vrijheid belemmert – kan het zomaar zijn dat je om je heen kijkt en je opeens heel alleen voelt staan. Een Afrikaans spreekwoord zegt: alleen ga je snel, samen kom je verder!

Samen dat vraagt om verbondenheid met elkaar: in je wortels, om voeding en veiligheid te ontvangen en te delen. In het kennen van elkaar, je gekend te weten. In het samen kun je met elkaar bouwen, betekenis krijgen en onderdeel vormen van een grotere beweging. Verbonden zijn betekent staan in hetzelfde fundament. In de kerk mogen we ons levensfundament vinden in de liefde en trouw van onze God, die ons gewild heeft, geschapen naar Zijn beeld. Voor wie elk mens kostbaar is in Zijn hand. En door wie we aan elkaar gegeven zijn, omdat

Hij ons beter kent dan wij onszelf. Onze identiteit ligt in de verbondenheid met Hem en met elkaar. Om die bedoelde verbondenheid te herstellen gaf Hij zijn eigen Zoon. Zodat we samen op weg kunnen en mogen gaan naar onze Vader. Die wetenschap geeft rust, zekerheid. Je mag weten wie je bent: kind van de Vader dat in liefde mag ‘zijn’.
Dat betekent wat voor het samen. Het vraagt om liefde voor Hem en elkaar. Soms ook om het volharden en het uithouden met elkaar. En om het onderhouden van de onderlinge band.

Trouw en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zien dit als eigenschappen van God in de Bijbel, leren het van Jezus in zijn werk tussen mensen op aarde. En horen het Johannes zeggen: Gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. Zullen we zo samen kerk zijn, in verbondenheid, op weg naar Jeruzalem!

Annemiek Bomhof-Vrij
ouderenpastor Dorpskerk