Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van bijzondere gebeurtenissen. De laatste naweeën van Covid waren nog niet voorbij of de oorlog in Oekraïne brak uit. Naast onnoemelijk veel leed in Oekraïne bracht dit een grote vluchtelingenstroom op gang die ook in Capelle zichtbaar werd. Vanuit de diaconie van de Protestantse gemeente (PgC) is onder de vlag van het Diaconaal Platform Capelle (DPC) samengewerkt met de burgerlijke gemeente om waar nodig hulp te bieden.

Daarom heeft het College van Diakenen besloten een nieuw fonds in te stellen; het Vluchtelingenfonds. Zo kan waar nodig naast vrijwilligershulp ook financiële hulp geboden worden voor vluchtelingen in de brede zin van het woord.

Een extra collecte voor de hulp aan Oekraïne heeft bijna € 10.000 opgebracht. Maar er gebeurde meer in de wereld, veraf en dichtbij. Vanuit het Rampenfonds is gereageerd op de natuurrampen in Pakistan en op Java. Voor noodhulp aan Pakistan is € 3.500 overgemaakt en naar aanleiding van de aardbeving op Java € 2.500.

Vanuit het Steunfonds is € 700 hulp geboden aan gemeenteleden die financieel klem zaten. Verder was er extra ondersteuning aan gemeenteleden door bijvoorbeeld voedselbonnen en voedselpakketten. Ook zijn er bij een viertal kerkgebouwen voedselkasten geplaatst waar omwonenden voedsel en verzorgingsproducten kunnen brengen en halen.

Ook dit jaar zijn er bijbels uitgedeeld aan de schoolverlaters van de openbare basisscholen die deelnamen aan het (vrijwillige) godsdienstonderwijs. De algemene reserve van de diaconieën van de PgC is volgens de landelijke normen te hoog. Daarom heeft het College van Diakenen besloten om deze reserve ook dit jaar verder af te bouwen door giften van € 7.500 aan een drietal doelen:

  • Ned. Rode Kruis – Voedselpakketten
  • Kerk in Actie – Moldavië
  • EO Metterdaad – Droogte in Kenia

Vanuit de algemene reserve zijn het Rampenfonds en het Steunfonds aangevuld met respectievelijk € 5.000 en € 2.500. Vanuit de ZWO commissie (samenwerking tussen De Hoeksteen, Schenkel en De Oosterkerk) is dit jaar het project ‘Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Libanon’ van Kerk In Actie ondersteund. Door de gehouden acties kon de toegezegde € 9.000 bijgedragen worden.

Dit jaar is de controle van de jaarrekening 2022 uitgevoerd door twee deskundige gemeenteleden. Door deze interne controle is er sneller overzicht van de financiën maar daarnaast wordt er een significant bedrag aan externe kosten bespaard waardoor de overhead een stuk lager wordt.

Punt van aandacht is de transparantie van de geldstromen en daar zal ook in 2023 aan gewerkt worden door o.a. het aantal rekeningen te verminderen en een verdere uniformering van de werkwijze van de zes wijkgemeentes binnen de PgC.

De jaarrekening kan aangevraagd worden bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, Jan Jacob Plomp, scriba@pgcapelle.nl.